( C )

Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion vill Rune Magnusson (C) att kommunen ska förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Barometern Emmaboda 2017-03-25:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Motion till kommunfullmäktige

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Nattisplatser

Centern yrkade i en motion 2015 att kommunen ska marknadsföra nattomsorg till kranskommunerna. Kommunfullmäktige beslutade att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds när den nya förskolan står klar. Nu vill Marina Skoglund (C) att utredningen ska komma igång.

Barometern Emmaboda 2017-03-21:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Anna fick Centerpartiets kvinnopris

Centern delar varje år ut ett kvinnopris i anslutning till internationella kvinnodagen. Anna J. Karlsson fick besök av Ingrid Jensen, Karin Rask och Ann-Charlotte Philipsson som uppvaktade med tårta, diplom och blommor.
Barometern Emmaboda 2017-03-10:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Kräv kontanthantering!

Emmaboda kommun är en stor bankkund. I nästa upphandling av banktjänster bör kommunen kräva kontanthantering som villkor för fortsatt samarbete. I kommunstyrelsen vill jag väcka detta ärende till sammanträdet den 21 mars.
Algutsboda den 5 mars 2017
Johan Jonsson (C)

Barometern 2017-03-07


 

Bygg en gång- och cykelväg

Johan Jonsson föreslår i en motion att det ska byggas en gång- och cykelväg utmed del av väg 1013 Broakulla – Algutsboda.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vad händer med Verdatomten i Vissefjärda?

Rune Magnusson (C) frågar Per Sigvardsson (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden. Interpellation i KF 2017-02-13:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

                                  


C vill utreda om skoldaghem

Barometern Emmaboda 2017-02-04:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Motion till kommunfullmäktige
Skoldaghem i Emmaboda

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Positiva svar för fler solceller i Emmaboda

24Emmaboda NYHETER 26 januari 2017:

NYHETER Centerpartiets motion om underlättande av byggandet solceller fick ett positivt svar vid kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen.
Motionen handlar i korta drag om vad kommunen från sin sida kan göra för att underlätta byggandet av solceller i kommunen.

– Ett förslag är att slopa bygglovsavgiften för solcellsanläggningar. Men även att kommunen bygger solceller på sina egna byggnader, säger Johan Jonsson (C), som har varit med och skrivit motionen.

Svaret från kommunstyrelsen blev positivt.

– Jag tycker vi fick bra svar på motionen. Det var inte direkt någon som gick emot den, utan det var bara lite formuleringar som gjordes om.

– Det känns väldigt trevligt att motionen välkomnas så pass. Det är inte särskilt vanligt att en motion man skriver, blir så bra bemött och väl behandlad, säger Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 26 januari 2017 >>

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)I motionen som lämnades in i mars 2016 yrkade Johan Jonsson (C):

– att Emmaboda kommun slopar bygglovsavgiften för  solcellsanläggningar.

– att Emmaboda kommun tar fram en solkarta över kommunen som allmänheten kan ta del av (till exempel med Linköpings kommun som förebild).

– att Emmaboda kommun bygger fler solcellsanläggningar på sina egna tak eller markytor, med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

– att Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Energi tar fram en strategi för hur de tillsammans kan underlätta installation av solceller och vattenkraft (bland annat med hänsyn till planering av elnätet).

– att Emmaboda kommun ger sina bolag i uppdrag att investera i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.


Motion om att handlingarna till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida 

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016:

 

Centerpartiet i Emmabodas fullmäktigegrupp lägger fram en motion om att offentliggöra kommunfullmäktiges ärendelista inför varje sammanträde. “Viktigt för att öka intresset för kommunpolitiken”, säger Johan Jonsson (C).

Enligt förslaget från Centerpartiet ska man kunna få tillgång till kommunfullmäktiges ärendelista inför varje möte, där man även under varje punkt, ska kunna se ärendet med underrubriker där ärendets handlingar finns tillgängliga. Rubrikerna ska sedan länkas till handlingen som öppnas i nytt fönster/ny flik via kommunens sajt, www.emmaboda.se.

– Vi tror att detta är ett första, och viktigt, steg för att möjliggöra ett ökat intresse för kommunpolitiken. Om man som privatperson besöker KF-möten i dag är det svårt att hänga med i diskussionerna, då man inte har tillgång till de handlingar som diskuteras, säger Johan Jonsson (C).

Ett exempel på hur det skulle kunna se ut finns på Centerpartiet i Emmabodas hemsida.

– Att ha tillgång till underlagen för de beslut som fattas borde öka möjligheterna för allmänheten att skapa sig en egen uppfattning om det som det beslutas om, menar Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016 >>

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Förslag om direktsända fullmäktigemöten
röstades ned

24Emmaboda NYHETER 23 november 2016:
24Emmaboda_kommunhuset
Medborgarförslaget om livesändningar från kommunfullmäktige i Emmaboda röstades ned under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen. “Tråkigt att majoriteten inte vill göra en ordentlig analys”, säger Johan Jonsson (C).

– Att öka intresset för demokratin är ett uppdrag som bör tas på största allvar. Vi tycker därför att det är tråkigt att majoriteten har föreslagit avslag på medborgarförslaget om att direktsända mötena från kommunfullmäktige. Vi anser att ärendet är otillräckligt utrett, säger Johan Jonsson (C), som förespråkat att ärendet ska återremitteras.

Johan Jonsson och Centerpartiet menar att kostnaden för att direktsända fullmäktiges sammanträden bör vägas mot den ökade öppenheten. Sedan tidigare direktsänds Nybro kommuns fullmäktiges sammanträden på 24Nybro.se.

– Ett av huvudargumenten från deras (majoritetens) sida i går var att nya fullmäktige, efter 2018 skulle få säga sitt, vi tycker att det är precis tvärtom. Om kommunfullmäktige ska livesändas så ska det vara beslutat innan listorna till nästa val fastställs, så att de som ställer upp i valet till kommunfullmäktige vet vilka villkor som gäller.

Centerpartiet yrkade på återremiss, men blev nedröstade med 7–6. Majoriteten menade också att det kan finnas problem med internetuppkoppling, beroende var sammanträdet hålls.

– Med tanke på kommunens fiberutbyggnad anser vi att frågan om uppkoppling kommer vara löst inom några år, säger Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 23 november 2016 >>

 


Förnyat nej till rastplats i Eriksmåla

Centerpartiets motion om utbyggd och asfalterad rastplats nära Eriksmålarondellen diskuterades på nytt på kommunfullmäktige den 7 november. Detta med anledning av att motionen återremitterades vid mötet i april. Då yrkade Johan Jonsson att kommunen skulle svara för anläggningskostnaden på 700 000 kr enligt planeringen från 2010. Han ville också att Teknik- och fritidsnämnden skulle förhandla fram nyttjanderättsavtal och driftavtal.

Centern hade i kommunstyrelsen yrkat återremiss till Teknik- och Fritidsnämnden med motiveringen att Johan Jonssons yrkanden på aprilmötet inte hade besvarats. Johan yrkade därför på ny återremiss. Den röstades ner med 15 – 19. Därefter avslogs motionen med samma siffror i en ny votering. I voteringarna fick C stöd av M, Kd, L och Mp.

 

Het fråga om rastplats längs Emmabodas mest trafikerade väg

24Emmaboda NYHETER 11 november 2016:
2016-11-11_24Emmaboda_Rastplats

Motionen om en stor asfalterad rastplats i anslutning till Eriksmålarondellen blev en het potatis under veckans kommunfullmäktige. “Jag tycker det är svagt”, säger Johan Jonsson (C).

Det är Centerpartiet som har lagt motionen om att kommunen bör köpa hela ytan, som i dag är parkeringsplats till 25:ans loppis.

– Det skulle bli en investering på runt 700 000 kronor för kommunen att köpa marken och rusta upp för en stor rastplats längs kommunens absolut mest trafikerade väg, säger Johan Jonsson (C), som har varit med och skrivit motionen.

Skisserna och prisförslaget är från 2010 – och frågan har funnits med på tapeten sedan dess. Vid fullmäktiges sammanträde avslogs dock motionen efter två voteringar, då kommunen inte vill köpa marken.

– Jag förstår företagarna att de inte vill gå in med den summan pengar för att göra en bra rastplats. Däremot vore det småpengar i sammanhanget för kommunen över tid. Det är en investering som skulle göra nytta, menar Jonsson.

Jonsson riktar skarp kritik mot majoriteten i fullmäktige som avslog Centerpartiets motion.

– Det har pratats om det här i sex år och de (majoriteten) har hela tiden sagt att de ska titta på det. Jag vill se lite verkstad nu, inte bara snack. Jag tycker det är svagt.

24Emmaboda NYHETER 11 november 2016 >>

 


Centern i länet ger regeringen fem råd

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Rusta upp järnvägarna i länet, satsa mer på bredbandsutbyggnad och sänk arbetsgivaravgiften för anställda inom jordbruket.

– Vi tycker det är viktigt att vi sänder en signal till regeringen om vilka frågor som är viktiga för oss i Kalmar län och vilka förslag vi anser skulle vara bra för länet, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och Christer Jonsson (C).
2016-09-22


Kommunalrådet backar

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Som svar på Centerpartiets pressmeddelande säger Ann-Marie Fagerström (S) till Barometern:
– Jag är ödmjuk om vi gjort rätt eller fel – det får vi ta upp.

Vi välkomnar beskedet från Ann-Marie och ser fram emot ärendets behandling i kommunstyrelsen.

Bo Sunesson (C), Johan Jonsson (C)


PRESSMEDDELANDE 2016-09-12
Kommunstyrelsen lämnades utanför

Barometerns chefredaktör, Anders Enström, reagerar mot att Emmaboda kommun ingått samarbete med sajten 24Emmaboda.
Fri journalistik ingen självklarhet, lördag 3 september, s 12.
Han skriver att det förvånar honom att kommunchefer och politiker väljer att med skattemedel stödja en verksamhet med tveksam varudeklaration.

Som ledamöter i kommunstyrelsen för Centerpartiet i Emmaboda kommun vill vi härmed meddela att vi inte har beretts möjlighet att komma med synpunkter inför beslutet om samarbetsavtalet.

Weronica Stålered, administrativ chef, skriver i pressmeddelande fredag 2 september: ”Ärendet behandlades på kommunstyrelsens beredning den 8 mars 2016 där kommunchefen fick i uppdrag att bjuda in informationsansvarig till ledningsgruppen för att föredra ärendet där samt att besluta om Emmabodas deltagande eller inte. Det beslutades att kommunen och merparten av bolagen sa ja till detta. Politiken blev således informerad. De ansåg om kostnaden kunde tas ur befintlig budget så var det helt okej att jobba vidare med förvaltningschefer och bolagsledning.”

Vi anser att samarbetsavtalet med 24Emmaboda är ett ärende av principiell art. Sådana ärenden ska avgöras i kommunstyrelsen. Det ska gälla oavsett var pengarna tas.

Centerpartiet i Emmaboda kommun

Bo Sunesson (C)            Johan Jonsson (C)

 


Namninsamling för fler poliser

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

På Emmaboda marknad var vi som vanligt på plats och bjöd på kaffe. Vi fick in många underskrifter till namninsamlingen ”Fler poliser i Kalmar län”.
2016-09-10


Marina hissade transflaggan vid kommunhuset

Marina Skoglund (C), vice ordförande i bildningsnämnden, Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande i bildningsnämnden och Tommy Persson, kommunsekreterare, hissade transflaggan vid kommunhuset på måndagsmorgonen. Foto: Karl-Oskar Karlsson

Marina Skoglund (C), vice ordförande i bildningsnämnden, Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande i bildningsnämnden och Tommy Persson, kommunsekreterare, hissade transflaggan vid kommunhuset på måndagsmorgonen. Foto: Karl-Oskar Karlsson

Klockan 08.00 inledde Emmaboda kommun sitt engagemang under Kalmars Pridevecka genom att hissa upp en ny flagga i den ena flaggstången utanför kommunhuset. I fjol hissades prideflaggan. I år är det transflaggan som kommer vaja i centrala Emmaboda under den kommande veckan.
– Det är viktigt att stå upp för alla människors lika värde, säger bildningsnämndens vice ordförande Marina Skoglund (C).

2016-09-05   24Emmaboda.se>


Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Vår motion från den 25 juni 2015 kom upp till behandling i kommunfullmäktige den 11 april 2016.
Sammanfattning av ärendet (ur kommunfullmäktiges protokoll):
” En motion har inkommit 2015-06-26 med yrkandet:
att Emmaboda kommun omgående påbörjar arbetet med att ställa iordning en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå. Rastplatsen i Eriksmåla har återigen skjutits på framtiden och detta är inte okej. Det är enligt motionen obegripligt att kommunen inte utnyttjar läget vid korsningen mellan riksväg 25 och 28.”
För motionen i sin helhet, se nedan.

I kommunfullmäktige 11 april 2016 yrkade Johan Jonsson (C) återremiss.
Kommunfullmäktiges beslut blev återremiss med Johan Jonssons motivering:
”att Emmaboda kommun svarar för anläggningskostnaden 700 000 kr enligt
planering (skiss 1, bo Tallhage, 2010-06-16)
att uppdra åt Teknik- och fritidsnämnden att förhandla fram ett
nyttjanderättsavtal för det berörda markområdet
att uppdra åt Teknik- och fritidsnämnden att förhandla fram ett driftavtal
att resultatet av förhandlingarna redovisas till kommunstyrelsen senast oktober
2016.”

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11,
Besvarande av motion – Rastplats i Eriksmåla med turistbyrå:

Klicka för protokollet i sin helhet

Klicka för protokollet i sin helhet

 

 

Motion: Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Barometern lördag 27 juni 2015

Barometern lördag 27 juni 2015

Klicka för större text

Rastplats i Eriksmåla har åter skjutits på framtiden. Detta trots att det har tagits beslut på att en rastplats ska iordningställas. (Kommunstyrelsen 2012-05-08) Vi anser att det är mer än hög tid att rastplatsen blir verklighet.

Oavsett vilka anledningar som Emmaboda Kommun anger som skäl, så är det inte okej att skjuta projektet på framtiden. Att kommunen inte utnyttjar det läge (korsningen Rv25 och Rv 28) som finns i Eriksmåla bättre är helt obegripligt. I Eriksmåla finns t ex en ypperlig chans att, på en fungerande rastplats och uppställningsplats för husbilar, informera mängder av annars bara genomåkande turister om allt som vi i kommunen har att erbjuda.

Vi anser att Emmaboda Kommun omgående ska påbörja arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå. Om arbetet påbörjas nu, så finns alla chanser att rastplatsen ska kunna vara klar till våren/sommaren 2016 (denna sommar är redan förlorad). Arbetet måste ske i samarbete och samförstånd med de berörda markägarna och näringsidkarna i Eriksmåla.

Vi yrkar med hänvisning till ovan:
– Att Emmaboda Kommun omgående påbörjar arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
den 25 juni 2015
Johan Jonsson


Centerträff i Sidlandsmåla

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Centerträff hos Kerstin och Göran i Sidlandsmåla med tipsrunda, lektävlingar och politisk information av Anders Åkesson, länets Centerriksdagsman.
2016-08-14


Grön Trädgård i Alsjökulla

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Det kom runt 130 personer till Bror och Berit Lundins trädgård i Alsjökulla under söndagseftermiddagen. Bror Lundin guidade besökarna och delade med sig av sina kunskaper.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Det var Centerpartiet i Emmaboda kommun som svarade för arrangemanget. Alla besökarna blev bjudna på kaffe som avnjöts med utsikt över paret Lundins vackra trädgård. Värdfolket hade även ordnat en tipsrunda med kluriga frågor. Bäst i tipsrundan med alla rätt lyckades Viola Fransson, Maria Grönkvist, Eva Kraemer Karlsson och Jan Karlsson.
2016-07-17


Miljöpriset 2016 går till till Algutsboda Biodlarförening

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Centermedlemmar från hela kommunen kom på besök till Hans Lundgren i Bökevara när årets miljöpris delades ut.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Biodlingen är en ofta förbisedd hörnsten i de ekologiska systemen i natur – och kulturlandskapet. Binas pollinering har stor betydelse för odlingar och den biologiska mångfalden. Hans Lundgren bjöd på en inblick i binas värld och biodlingens hemligheter.

Algutsboda Biodlarförening är en ideell förening med hobbyodlare. Syftet är att främja biodlingen och rekrytera nya biodlare, vilket sker aktivt genom möten, studiecirklar och tematräffar. Centerpartiet vill med miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs inom Algutsboda Biodlarförening och uppmuntra till ett fortsatt stort engagemang.

Det är 19:e året i rad som Centerkretsen i Emmaboda delar ut miljöpriset.
Första året priset delades ut var 1998 och då gick priset till Sven Gustavsson, Miljöstationen i Emmaboda. Sedan har det gått till Carl-Johan Sandberg eko.odlare Långasjö, ITT Flygt AB Lindås, Matboden Sixten Siverland Vissefjärda, Hermanstorps kvarn Algutsboda, Friluftsfrämjandet Lindås, Lantbrukare Rune Gunnarsson Bökevara, Långasjö sockens naturvårdsförening, Emmaboda Energi AB, Niklassons Biltjänst Emmaboda, Emmaboda Scoutkår, Sven-Olof och Lars Magnusson Stekaremåla Handelsbolag, Långasjö Växthus AB, Joachim och Anna Petersson Målatorp, Markus Vallien Gissamåla, Möjligheternas hus, Mundekulla kursgård och 2015 gick priset till Långasjö Sockens Hembygdsförening.


 

Med närodlad politik på Broakulla marknad
201605052016-_MG_6541

På Broakulla marknad fanns vi som vanligt på plats för samtal med besökarna om hur vår bygd kan bli bättre att bo i.
2016-05-05


 

Jenny värvade flest 20160412165609_webb

Vid Centerpartiets distriktsstämma i Hultsfred deltog 150-talet ombud. Emmaboda Centerkrets deltog med 12 ombud.
Vid distriktsstämman prisades Jenny Rydberg av vice partiordförande Anders W Jonsson för att hon hade värvat flest medlemmar till Centerpartiet i Kalmar län.
2016-04-09


Underlätta för byggandet av solceller i kommunen och bygg fler egna solcellsanläggningar

solar-cells-191687__340

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Johan Jonsson (C):

– att Emmaboda kommun slopar bygglovsavgiften för  solcellsanläggningar.

– att Emmaboda kommun tar fram en solkarta över kommunen som allmänheten kan ta del av (till exempel med Linköpings kommun som förebild).

– att Emmaboda kommun bygger fler solcellsanläggningar på sina egna tak eller markytor, med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

– att Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Energi tar fram en strategi för hur de tillsammans kan underlätta installation av solceller och vattenkraft (bland annat med hänsyn till planering av elnätet).

– att Emmaboda kommun ger sina bolag i uppdrag att investera i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

2016-03-09

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)