( C )

Johansfors skola ska byggas till

Lokalbehovet på Johansfors skola kommer att lösas så som Johan Jonsson (C) föreslagit. Bildningsnämnden upphävde sitt tidigare beslut och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att skolan ska få en permanent tillbyggnad med två lektionssalar. Biblioteket ska samutnyttjas av skola och bibliotek tills nybyggnationen är klar.

Protokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 64:

Klicka för KF-protokoll 

Barometern 2018-06-19:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Sök permanent lösning av lokalbehoven på Johansfors skola

Vi har de senaste veckorna tagit del av information om olika alternativ för att lösa lokalfrågan för Johansfors skola. Ett ökande antal elever har gjort att skolans lokaler inte räcker till. Det hetaste verkar just nu vara en lösning med husmoduler/baracker. 

Vi tycker inte att detta verkar vara någon bra lösning, framförallt inte på några års sikt. Av erfarenhet vet vi att lösningar av detta slag tendera att bli både dyra och mindre ändamålsenliga. Vi tycker att det vore lämpligare att permanent bygga till Johansfors skola.

Under byggtiden måste vi naturligtvis hitta tillfälliga lokaler att bedriva verksamheten i. I valet av dessa temporära lokaler måste kommunen tänka brett och kreativt och inte låsa sig vid en lösning.

Kan kommunen hyra delar av Folkets Hus i Broakulla för exempelvis fritids under två år? Finns det andra lämpliga lokaler i samhället? Ska kommunen hyra baracker? Kan nuvarande bibliotek användas av musikundervisningen på dagtid (och bibliotek för allmänheten kvällstid) och därmed frigöra lokaler som idag används för musikundervisning?

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden

Johan Jonsson (C), kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun

 

Barometern 2018-06-07:

Broakullaborna vill inte vara utan bibliotek

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Val till kommunfullmäktige 9 september 2018

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

För presentation av våra kandidater klicka på de understrukna namnen:

 1. Johan Jonsson
 2. Jenny Rydberg
 3. Bo Sunesson
 4. Karin Rask
 5. Rune Magnusson
 6. Niklas Banérsson
 7. Göran Andersson
 8. Angela Fransson
 9. Kristina Lövqvist
 10. Johan Gustafsson
 11. Linda Johansson
 12. Iréne Nimenius
 13. Lennart Gustavsson
 14. Emelie Lindström
 15. Anna J Karlsson
 16. Lage Karlsson
 17. Eva Aronsson
 18. Vivi-Ann Ekström
 19. Göran Ernstsson
 20. Alf Medin
 21. Christer Jonsson
 22. Ingrid Jensen
 23. Göran Eriksson

 


Bildningsnämnden har tagit ett tokigt besparingsbeslut

2018-05-15
Bildningsnämnden har 2018-03-15 beslutat om besparingar på cirka 6 miljoner kronor för verksamheten i år. Alla som följt Bildningsnämndens kostnadsutveckling förstår att denna utveckling måste brytas och att besparingar är nödvändiga. Det som vi dock finner anmärkningsvärt är vad Socialdemokraterna väljer att spara på.

Den tjänsteskrivelse som ligger till grund för besparingarna pekar ut att besparingar ska göras på elever som behöver extra stöd och på Kulturskolan. Vi kan inte förstå varför S väljer att spara på de svagaste eleverna i skolan och på kulturverksamhet som riktas till barn.

Centerpartiet ville återremittera ärendet med motiveringen att besparingskraven är felriktade. Vi anser att de elever som behöver extra stöd naturligtvis ska få detta och att det måste finnas annan verksamhet som man kan spara på.

Vi anser också att det är helt fel att spara på kulturen till barn och unga. Vi är övertygade om att det är bättre att spara på kultur som riktar sig till den välbeställda medel- och överklassen i medelåldern och uppåt och som har råd att betala för kulturupplevelser.

Vi kan bara konstatera att S tycker att man ska spara på de svagaste eleverna och på kultur till dem som under inga omständigheter kan betala för den själva, alltså barn.

Vi beklagar att S väljer att prioritera skattemedel från svagare individer till förmån för starkare individer. Vår uppfattning är att detta strider mot hela idén med det svenska samhället, som är uppbyggt runt idéer om att de som har och kan hjälper dem som inte har och/eller inte kan.

Vi har sagt det länge och nu anser vi det bevisat att Emmaboda kommun behöver ett nytt ledarskap.

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden
Johan Jonsson (C), vice gruppledare kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun


Närodlad politik på marknaden i Broakulla

När det är marknad i Broakulla är vi i Centerpartiet alltid på plats. Så är det varje år, varje vår, valår som vanligt år. Alltid lika viktigt att vara där, lyssna men också prata om vår politik.
2018-05-10

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vårt län behöver nya ledare

1 maj :
”Arbetarrörelsen har stagnerat och blivit konservativ och reaktionär, lysten att bevara sig själv och makten. Inte genom att se till vad som är bäst för Sverige, utan genom att se till vad som är bäst för den själv.”

Barometern 2018-04-30: 

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Interpellation
Kommunfullmäktige bör besluta om annonsering

Sedan 1 januari 2018 ställer kommunallagen inte krav på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i de ortstidningar som kommunfullmäktige tidigare brukade besluta om.
Johan Jonsson (C):
– För oss i Centerpartiet är det självklart att frågan om annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i ortspressen ska avgöras av kommunfullmäktige.

Interpellationen riktar sig till kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol (S)
– Kommer du som kommunfullmäktiges ordförande att låta fullmäktige ta ställning i frågan?

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Här följer annonser från några andra kommuner om kommunfullmäktiges sammanträden i mars och april 2018:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Mörbylånga kommun har handlingarna till kommunfullmäktige på sin hemsida.
Där finns också webbsändning med uppspelning via ärendelistan.

Kommunfullmäktige sammanträder
Kalmar kommun
Torsås kommun
Växjö kommun 

Mer om öppenhet och demokrati:

Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

Hur svårt kan det vara?


Politik för fler bostäder

I mindre kommuner är det ofta svårt att bygga bostäder även om behovet är stort. De kommunägda bostadsbolagen tvingas skriva ner värdet på nybyggda fastigheter eftersom marknadsvärdet understiger byggkostnaden.

Centerpartiet vill ge kommunerna verktyg att möta bostadsbristen. Det måste till ett nytt sätt att värdera nybyggda hyresfastigheter. Centerpartiet har därför vid partistämman i Malmö, och i riksdagen, fört fram en rad förslag för att öka byggandet i hela landet.

Bo Sunesson (C), ledamot i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun
Ola Johansson (C), riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson
Barometern 2018-04-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Trähus en miljösmart lösning

Kvarteret Limnologen, Växjö

2018-03-08 Motion till kommunfullmäktige 
Det var i oktober 2012 som Centerpartiets motion om bostadsbyggande röstades ner av (S) och besvarades med att ”frågan om konkreta planer på nybyggnationer i attraktiva lägen och hur dessa ska finansieras hanteras inom projektet Emmaboda – din framtid.”

Vi välkomnar att det nu planeras för 100 nya lägenheter, fördelade på alla orter i kommunen. För miljöns skull vill vi ha trähus.

Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Växande skog binder koldioxid och genom att uppföra hus i trä får vi en mångårig fördröjning av koldioxidutsläppen till atmosfären.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme. Som stomme har trä en tydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong.

Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader.

Skogen och träindustrin är viktig för hela landet, för regionen och för Emmaboda kommun.

Vi yrkar att EBA får i uppdrag att vid upphandling och prospektering av nya hus undersöka möjligheten att bygga med trä istället för med andra material.

Emmaboda 8 mars 2018
Rune Magnusson (C)          Bo Sunesson (C)

Barometern 2018-03-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerns kvinnopris till Christa och Wilma

I år blev det Christa och Wilma Buitink på Vissefjärda Café som fick Centern kvinnopris på den internationella kvinnodagen.
”Med chokladpraliner sätter Wilma och Christa Vissefjärda på kartan”

Barometern Emmaboda 2018-03-09:

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Det måste få ta tid

2018-03-02
Svaret på motionen om att handlingarna till kommunfullmäktige ska läggas ut på kommunens hemsida blev att det måste få ta tid.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete.

Johan Jonsson (C):
– Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en tid när det ska vara genomfört?

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:
– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs.
Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet.

Beslutet i kommunfullmäktige blev ”att se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete” med tillägget att när kommunens nya system implementerats ska handlingarna publiceras på nätet.

 

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018:

Steg framåt för handlingar på nätet

Foto: Axel Brantemo

Det hela började med en motion från Centerpartiets Johan Jonsson (C) där han föreslog att handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida.

– Den här motionen handlar om betydligt mer. I grund och botten handlar det om demokrati och öppenhet, sa han under måndagens fullmäktigemöte.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete. Men enligt Johan Jonsson var det beslutet inte tillräckligt.

– Det handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt. Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en beslutsram i texten där det framgår när detta ska vara implementerat, frågade sig Johan Jonsson från talarstolen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:

– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs. Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet, sa hon.

En av anledningarna till att kommunen inte redan publicerar handlingarna på sin hemsida är att kommunledningskontoret bedömt att det inte finns möjlighet idag att säkerställa att alla handlingar som publiceras inte innehåller sekretess. Centerpartiets motdrag har varit att sedan en tid tillbaka själva publicera handlingarna på sin egen hemsida.

Efter debatten tillkom en mening i beslutstexten som innebar att när kommunens nya system implementerats för alla i kommunfullmäktige skulle även handlingarna publiceras på nätet. Efter tillägget röstade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018>>

 


Kommunfullmäktige 2018-02-26, Handlingar

Klicka här för att komma till
Handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 26 februari kl.18:00, i Emmaboda Folkets Hus

 


Bygg en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark

2018-01-15
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johan Jonsson (C) att det ska byggas en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark i Emmaboda. Motionen lyder som följer:

I flera års tid har det efterfrågats fler möjligheter till fritidsaktiviteter i Emmaboda Kommun. En av sakerna som ständigt har återkommit är en skatepark. Jag anser att det är hög tid att Emmaboda Kommun skapar fler möjligheter till meningsfull fritid för barn och ungdomar i kommunen. Detta kan göras genom att anlägga en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.

Jag föreslår att kommunen tillsammans med ungdomar och barn utformar parken och också gemensamt med barn och ungdomar bestämmer parkens placering.

Det finns flera exempel på parker av detta slag i Sverige. Jag har specifikt kollat på den kombinerade parken som finns i Falkenberg (se bilder nedan). Denna park används av ungdomar, barn och barnfamiljer. I parken samsas skateboardåkare, kickbikeåkare och parkourutövare och parken är till synes väl använd. Detta är alltså en park för flera olika grupper.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Jag yrkar att kommunfullmäktige i Emmaboda beslutar

– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att tillsammans med barn och ungdomar utforma en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.
– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att presentera förslag på park för Kommunfullmäktige senast november 2018.

Algutsboda den 15 januari 2018
Johan Jonsson, Centerpartiet


Brist på ordning och reda hos (S) i Emmaboda kommun

Ännu inget svar om pendlingsbidraget
Fortsatt oreda – men (S) vill ha delat ansvar
Läs mer

 


Kommunfullmäktige 2017-12-18, Handlingar

Klicka här för att komma till
Handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 18 december kl. 16:30, i Kommunhuset Lövsalen Järnvägsgatan 28

 


Hur svårt kan det vara?

Centerpartiet vill att alla handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida, men S- och V-majoriteten tycks angelägna om att göra det svårt att få tillgång till underlag för beslut. På kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober stod de fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att se positivt på motionen. Men som framgår av Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen? visar en tjänsteskrivelse att detta bara är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

Barometern 2017-11-28:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik) 

Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

I Barometern Emmaboda 8 november fick Ann-Marie Fagerström (S) kritik för att inte arbeta för invånarnas bästa.
– Jag sätter demokratin i första rummet. Det är just därför jag engagerar mig. Jag är glad för det förtroende som vi socialdemokrater har fått i de senaste valen.

Mot bakgrund av hur S-gruppen agerade vid behandlingen av en av våra motioner undrar vi hur det står till med demokratin. ”Demokrati” låter vackert, men minoriteten måste kunna kräva att majoriteten lyssnar på deras argument. Det måste finnas en dialog och en vilja att ompröva tidigare beslut. 

Det allvarliga är inte om det skulle bli ett nej till vår motion. Nu senast blev det återremiss med 17 – 19. Nu gäller det i stället vad vi måste kunna kräva av ett underlag till beslut. Sammanhanget är som följer:

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar ska finnas på kommunens hemsida före varje möte.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

I motionen ger vi exempel på hur det skulle kunna göras genom en länk på vår egen hemsida. Exemplet är hämtat från KF 2015-12-14. Vi har utgått från en punktlista där ärendenas bilagor förtecknas med underrubriker.

På kommunfullmäktige 30 oktober stod (S) fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att ”se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar.” Det verkar ju positivt, men en  tjänsteskrivelse, som är undertecknad av tre chefer och som ligger till grund för motionens behandling, visar att det är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

För att förstå varför, måste man läsa tjänsteskrivelsen. Den är så helt uppåt väggarna att den inte går att försvara. Cheferna har missuppfattat vad motionen handlar om.
Klicka här för länk till tjänsteskrivelsen. Vi går igenom den stycke för stycke.

I Centerpartiet utgår vi ifrån att kommunstyrelsen ordförande, Ann-Marie Fagerström, inte har satt sig in i ärendet utan bara blint litat på sina tjänstemän. Synpunkterna på tjänstemännens beredning kan inte ha kommit som någon överraskning eftersom de tidigare har framförts i kommunstyrelsen. Trots ajournering före beslut stod hela S-gruppen fast vid sitt tidigare förslag. Beslutet blev återremiss enligt följande:

att återremittera ärendet med motiveringen:
– att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut.

För återremiss röstade C, M, K,L, Mp
Klicka här för länk till KF-protokollet.
Voteringprotokollet finns där på sista sidan.

Barometern Emmaboda 2017-11-01:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Först ut med lista inför valet

Centerpartiets kommunlista inför valet 2018 toppas av Johan Jonsson, Jenny Rydberg och Bo Sunesson.

Barometern 2017-11-11:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Ta fram ett komplett underlag för beslut!

Vilken byggnad ska fungera som förskola och träffpunkt för äldre i Lindås? Mikaelsgården eller Post- och Bankhuset?
A
llianspartierna yrkade på återremiss när ärendet behandlades i kommunstyrelsen.

– Kommunen äger redan Post- och Bankhuset på andra sidan vägen. Därför anser vi att det inte är ett seriöst förfaringssätt att bara presentera ett alternativ för kommunstyrelsen, säger Johan Jonsson (C).

Barometern Emmaboda 2017-10-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Har S gjort upphandlingsbrott till kultur i Emmaboda?
Pressmeddelande 2017-10-11

Den nyligen uppnystade upphandlingsskandalen i Emmaboda ser ut att bara vara den logiska fortsättningen på vad som verkar ha blivit en kultur i S-styrda Emmaboda kommun.

Sker hela den nu uppnystade härvan med kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Fagerströms, goda minne? Teknik- och fritidsnämndens ordförande, Per Sigvardsson, har i tidningsintervjuer hävdat att han inget visste om vad som pågick. Men vid senaste kommunfullmäktigemötet i Emmaboda framkom att Sigvardsson för ungefär ett år sedan blev informerad om vad som hände.

Men är det en enstaka händelse? Nej, jag är rädd att det är en del av ansvarskulturen i Ann-Marie Fagerströms Emmaboda.

I oktober 2011 får kommunen, även då med Ann-Marie Fagerström vid rodret, svidande kritik från externa revisorer. Man har genomfört köpet av glassamlingen från Orrefors Kosta Boda och vid tidpunkten då revisorerna granskade affären hade satsningen i Boda Glasbruk kostat kommunen 46 miljoner kronor. Man hade också då struntat i att genomföra en upphandling för en delinvestering, med motiveringen att det var för bråttom.

Då, när kritiken behandlades i kommunstyrelsen, sa Ann-Marie Fagerström: ”Den ska vi ta åt oss och vi ska förändra oss så att vi blir bättre i fortsättningen.”

Frågan är om hon i dag tillstår att det bara var tomma ord. Frågan är om hon tillstår att den ignoranta hanteringen av invånarnas pengar är en kultur? Frågan är om hon anser att hon borde ställa sin politiska position till förfogande? Frågan är också om Teknik- och fritidsnämndens ordförande inser att han borde agerat redan för ett år sedan och att han också borde fråga sig om han kan sitta kvar? I valet om ett knappt år får vi väljarnas svar på frågorna, men ett svar kanske borde ges redan nu! Det är ingen tvekan – Emmaboda behöver ett nytt politiskt ledarskap!

Algutsboda 2017-10-11

Johan Jonsson (C)

Barometern Emmaboda 2017-10-13:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Sänk hastigheten förbi Långasjö skola

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bo Sunesson (C) att kommunen tillsammans med Trafikverket snarast åtgärdar trafiksituationen förbi Långasjö skola.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern Emmaboda 2017-10-04:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Rätten till nära vård och kontinuitet

2017-09-11

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Christer Jonsson, landstingsråd (C):  ”Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler.”
Bilden: Christer utanför hälsocentralen Astrakanens nyöppnade filial i Vissefjärda.

”Bristen på läkare gör att primärvården haltar på så många håll.
Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt!”

Häromdagen läste jag en intervju med en professor i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Han beskrev de bekymmer och svårigheter vi har i sjukvården idag. Sjukvården är fantastisk på att ta hand om och hjälpa oss alla när vi drabbas av en specifik sjukdom, för det är sjukvården byggd för. Men när vi drabbas av kroniska sjukdomar, eller blir gamla och drabbas av många olika sjukdomar som är kroniska tillstånd och som gör att vi blir sköra, får många läkemedel och så vidare, då är inte sjukvården utformad för det. Det har varit ett stort bekymmer länge, men sanningen är att det kommer att bli ett ännu större bekymmer de kommande åren eftersom vi blir fler som blir riktigt gamla och som drabbas av skörhet och många kroniska tillstånd.

Vi behöver göra många olika saker för att sjukvården ska ha en bättre chans att klara detta.
Ett kan vara att arbeta med så kallade äldrevårdsmottagningar. Men det är tyvärr inte hela lösningen. Det finns en stor risk att det blir städernas lösning medan mindre orter och landsbygden inte får dessa förutsättningar. Nej, vi måste framförallt hitta sätt att öka antalet fasta läkare i primärvården och minska antalet patienter som varje team på en vårdcentral måste ta ansvar för. En orsak till att man inte klarar av att bättre följa våra mest sköra patienter är att man har för många att ansvara för och då leder det till korta besök och mindre möjlighet till hembesök etcetera. Detta måste vi ändra på!

I Kalmar län är det över 70 000 patienter som inte har en fast läkarkontakt och vi saknar minst mellan 40 och 50 läkare. Det är detta vi måste ändra på. Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler, och göra det attraktivare att arbeta i primärvården genom att minska antalet patienter man ansvarar för. Vi behöver följa i samma spår som Norge gjorde för ett antal år sedan, där man öppnade för att även den som inte är specialiserad läkare för primärvården kan driva en verksamhet eller arbeta fullt ut där.

Vi behöver också bereda plats för alla de andra professioner som finns i primärvården för att minska trycket på att allt behöver handla om ett läkarbesök. Det sker genom att se till att det finns psykologer och kuratorer som ger stöd och behandling vid psykisk ohälsa, att det finns fysioterapeuter som tar första besöket när man har ont i leder och att det finns sjuksköterskor med olika slag av mottagningar.

Men det är trots allt bristen på läkare som gör att primärvården haltar på så många håll. Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt! Då kan vi också ge alla våra sköra patienter en god vård och trygghet med en nära vård.

Christer Jonsson
Landstingsråd (C)


Vad görs för att förhindra fler stölder av konst?

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Eriksmåla marknad med kaffe och morotsstapling

Eriksmåla marknad 2 september. Förutom att vi bjöd på kaffe och samtalade med besökarna var det tävling i morotsstapling.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Segrare i att bygga på höjden med morötter blev inte oväntat byggmästare Bo Sunesson med toppresultatet 30 cm.

 


Brandmännens avtal – många missförstånd

Johan Jonsson om tvisterna kring brandmännens nya avtal
Barometern Emmaboda 2017-08-31:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


 

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Grön Trädgård i Lindehult

För åttonde året i rad arrangerade Centerpartiet i Emmaboda kommun öppen trädgård. Denna gång hos Emelie och Alexander Lindström i Lindehult, på gränsen mot Nybro kommun.

TIPSTÄVLINGEN
Vinnare blev Rose-Marie Sandell, Madelene Samuelsson, Lena Larsson och Kennert Nilsson. De får trisslotter som pris.
Svaren på tipsrundan: 1: 1 I båda käkarna, 2: 2 tillverkade laggkärl, 3: x 2 meter, 4: 2 timmermannen, 5: 2 Portugal, 6: 2 60 meter, 7: x sådde, 8: x mus, 9: 2 stålmannen, 10: 2 Linnaea Borealis, 11: 2 7500 st, skiljefråga: 4915g vägde järnklumpen

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern Emmaboda 2017-07-31:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerpartiet får stöd om kraftledningen

Svenska Kraftnät vill bygga en kraftledning mellan Oskarshamn och Blekinge. Riksrevisionen har ifrågasatt att myndigheten själva granskar allt som rör deras arbete och att deras kommunikation är bristfällig.

Regeringen valde att bortse från Riksrevisionens anmärkningar, men riksdagen var enig om att Svenska Kraftnät måste hitta en utomstående aktör som kan granska myndighetens arbete.
Detta framgick under riksdagens frågestund när Anders Åkesson (C) fick sina frågor besvarade av statsrådet Ibrahim Baylan (S).

Klicka här för videoklipp från riksdagens frågestund 2017-06-17.


Barometern Emmaboda 2017-06-20:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Närodlad politik på marknaderna

Den senaste marknaden var den i Eriksmåla. Som vanligt var Centerfolket på plats för samtal med med marknadsbesökarna.
2017-06-10

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)


Några veckor tidigare, Kristi himmelsfärdsdag, var vi på Broakulla marknad.
2017-05-25 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)


Vårens marknader inleddes med Vissefjärda marknad.
Rune Magnusson, Christer Jonsson och Ingrid Jensen bjöd på närodlade körsbärstomater och fick in synpunkter på vad som skulle kunna bli bättre i kommun, landsting och riksdag.

2017-05-13 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 


Centerpartiets miljöpris till Alf Johansson, Runes Bensin

I anslutning till världsmiljödagen delar Centerpartiet i Emmaboda kommun årligen ut ett miljöpris i form av ett diplom till ett företag, förening eller person som arbetar för insatser som främjar miljön. Det är nu 20:e året i rad som priset delas ut.
2017-05-27

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Årets pristagare är Alf Johansson, Runes Bensin, som i många år gjort medvetna miljöval. Runes har alltid arbetat med miljövänliga bränslealternativ. Så fort det kommit ut ett nytt miljövänligt drivmedel på marknaden har man fört in det till kommunen. På 80-talet satsade man på akrylatbensin, på 90-talet rapsdiesel och 2005 tog man in etanol. Den senaste satsningen är den fossilfria dieseln HVO som man tog in 2016. Runes Bensin har även satsat på miljövänliga tvättanläggningar.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Prisutdelning på Runes vårfest. Johan Jonsson överlämnar miljödiplomet till Alf Johansson. I den uppvaktande gruppen ingick också Jenny Rydberg, Göran Eriksson och Bo Sunesson.

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Johan Jonsson tankar sin 20 år gamla Audi med fossilfri HVO-diesel. Vad kan väl ur ett livscykelperspektiv vara mer miljövänligt än att köra sin gamla bil så länge det går, när den går på fossilfritt bränsle?

Bränslet är godkänt hos alla lastbilar med dieselmotor. Än är det inte så många personbilstillverkare som har godkänt det.


Ta fram en plan för gång- och cykelvägar

Ett medborgarförslag om sänkt fart genom Kimramåla återremitterades från kommunfullmäktige den 13 februari. Teknik- och fritidsnämnden hade föreslagit avslag.

Kommunstyrelsen har den 23 maj föreslagit att hastigheten ska sänkas från 70 till 60 kilometer i timmen. Teknik- och fritidsnämnden hade motiverat sitt förslag om avslag på medborgarförslaget genom att hänvisa till en hastighetsmätning och med att en gång- och cykelväg redan skulle vara planerad.

Johan Jonsson (C) påpekade att inga pengar finns budgeterade för gång- och cykelväg i Kimramåla. Johan ställde sig bakom förslaget om hastighetssänkning och yrkade i ett tilläggsförslag att teknik- och fritidsnämnden före budgetarbetet inför 2018 ska komma med en plan med turordning för byggandet av gång- och cykelvägar.

Barometern Emmaboda 2017-05-26:


Rune Magnusson (C) yrkar i motionen Plan för gång- och cykelvägar, den 20 mars 2017:

att det bildas en grupp med uppgift att ta fram förslag till plan för gång- och cykelvägar.
att gruppen rangordnar de olika projekten efter att ha bedömt trafikflöde, hastigheter, tung trafik, utrymme på vägen, antal oskyddade trafikanter och kostnader för byggnation.
att planen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Kampanj för närmare vård

Alla i Sverige ska ha rätt till en bra sjukvård. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och nära. Oavsett var i landet du bor. 

16 maj kampanjade vi för en nära primärvård för de vanligaste ärendena du har i sjukvården.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

4 500 personer i Emmaboda kommun får träffa en ny läkare varje gång de söker sig till sin hälsocentral. I Kalmar län är siffran nästan 68 000. 

Centerpartiet vill införa en tillgänglighetsmiljard som varje år betalas ut till de landsting som kortar köer och ger patienter snabb kontakt med läkare på hälsocentraler.

Vi vill att den som är sjuk ska få träffa en läkare inom tre dagar, inte inom sju dagar som det är nu. Oavsett var man bor i landet och länet ska man få den vård man behöver, när man behöver den. 

Läs mer om NÄRMARE VÅRD på www.centerpartiet.se

 


Vi välkomnar beskedet, men vill ha fullskalig quickstop vid 25:an

På Eriksmåla/Åfors samhällsförenings möte i onsdags kväll överraskade teknik- och fritidsnämndens ordförande Per Sigvardsson (S) med beskedet att kommunen just nu förhandlar om att köpa parkeringsplatsen, lekplatsen och en mindre byggnad där det ska finnas toaletter. Ytan ska också asfalteras.

Vi välkomnar beskedet, men vi kommer att fortsätta att driva kravet på en fullskalig quickstop i enlighet med våra motioner.

Barometern Emmaboda 2017-05-15:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Hyr husmoduler till förskolan i Långasjö

Marina Skoglund föreslår i en motion att kommunen ska hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan i Långasjö. En av fördelarna är att man slipper att bygga fast sig i en dyr investering. Husmodulerna hyrs och kan flyttas till platser där behov av lokaler uppstår. När behovet inte finns längre, återlämnas husmodulen. Ett flertal kommuner i landet har valt denna lösning på det tillfälliga behovet av lokaler.

Barometern Emmaboda 2017-04-07:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Granskningen av 24-koncernen väcker frågor

Interpellation till Ann-Marie Fagerström (S)

Emmaboda kommun är troligen den enda kommunen i Sverige som har ett aktivt samarbete med 24 Journalistik. På andra orter har kommuner avstått, på grund av att man inte vill riskera varken sin eller mediers trovärdighet.

I veckan berättade det mediegranskande programmet Medierna i P1 om hur anställda på 24 Journalistiks olika hemsidor tvingas skriva positiva artiklar om annonserande företag. Man kunde också visa hur fejkade Facebook-konton använts för att sprida sajternas artiklar i mer eller mindre rasistiska grupper på Facebook.

Sedan tidigare har det också rapporterats om arbetsförhållanden som inte är moderna och koncernen har in i det längsta undvikit kollektivavtal.

Också lokala medier har uppmärksammat granskningen, bland annat Barometern/Östra Småland men också Sydöstran i Blekinge. I Blekinge har flera kommuner fått erbjudande att sluta avtal med 24 Journalistik, på samma sätt som Emmaboda Kommun har gjort. Där har man dock avböjt med hänvisning till att det är oetiskt och att det skulle skada både kommunens och sajtens trovärdighet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 1. Hur ser du på de avslöjanden som gjorts kring 24 Journalistik och dess olika nyhetssajter?
 2. Har du för avsikt att låta Emmaboda Kommun förlänga det avtal som tecknades med 24 Emmaboda när nu detta löper ut?

Algutsboda 2017-04-05
Johan Jonsson, Centerpartiet


Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion vill Rune Magnusson (C) att kommunen ska förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Barometern Emmaboda 2017-03-25:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Motion till kommunfullmäktige

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Nattisplatser

Centern yrkade i en motion 2015 att kommunen ska marknadsföra nattomsorg till kranskommunerna. Kommunfullmäktige beslutade att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds när den nya förskolan står klar. Nu vill Marina Skoglund (C) att utredningen ska komma igång.

Barometern Emmaboda 2017-03-21:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Anna fick Centerpartiets kvinnopris

Centern delar varje år ut ett kvinnopris i anslutning till internationella kvinnodagen. Anna J. Karlsson fick besök av Ingrid Jensen, Karin Rask och Ann-Charlotte Philipsson som uppvaktade med tårta, diplom och blommor.
Barometern Emmaboda 2017-03-10:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Kräv kontanthantering!

Emmaboda kommun är en stor bankkund. I nästa upphandling av banktjänster bör kommunen kräva kontanthantering som villkor för fortsatt samarbete. I kommunstyrelsen vill jag väcka detta ärende till sammanträdet den 21 mars.
Algutsboda den 5 mars 2017
Johan Jonsson (C)

Barometern 2017-03-07


 

Bygg en gång- och cykelväg

2017-02-17
Johan Jonsson föreslår i en motion att det ska byggas en gång- och cykelväg utmed del av väg 1013 Broakulla – Algutsboda.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vad händer med Verdatomten i Vissefjärda?

Rune Magnusson (C) frågar Per Sigvardsson (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden. Interpellation i KF 2017-02-13:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

                                  


C vill utreda om skoldaghem

Barometern Emmaboda 2017-02-04:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Motion till kommunfullmäktige
Skoldaghem i Emmaboda

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)