Handlingar till KF 2015-12-14

PLATS OCH TID     Kommunhuset sal Lövsalen, källarplan, 2015-12-14 kl. 16:30

I.  Upprop
II. Sammanträdets laga tillkomst
III. Val av justerare. Justeringen kommer att ske på kommun-
ledningskontoret 2015-12-18 kl. 08:00

Protokollsförslag

Ärenden

 1. Övertagande av myndighetsutövningen gällande brandskyddskontroll
  1.1 Tjänsteskrivelse brandskyddskontroll
  1.2 Brandskyddskontroll 2
  1.3 Svar brandskyddkontroll
 2. Ändring av Ägardirektiv – Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås
 3. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
  3.1 Delårsrapport 1 januari – 30 augusti 2015
  3.2 Granskning av delårsrapport 2015
  3.3 Revisorernas utlåtande
 4. Regionförbundet
  4.1 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
  4.2 Skrivelse angående delårsrapport
  4.3 Revisorernas granskning med utlåtande
  4.4 Granskningsrapport
 5. Återställande av 2014 års resultat
 6. Regler för redovisning av kommunalt partistöd i Emmaboda kommun
  6.1 Förslag till regler för kommunalt partistöd i Emmaboda
  6.2 Partistöd gällande från 1995
 7. Timtaxa för Bygg och Miljö
 8. Taxor för Renhållning och VA 2016
  8.1  Protokoll Energi 2015-10-29 inkl bilagor
  8.2  Tjänsteskrivelse VD
 9. Avgift familjerådgivning
  9.1 Tjänsteskrivelse
  9.2 SN §108
 10. Kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträden 2016
 11. Inkomna Medborgarförslag och Motioner
 12. Anmälningsärenden
 13. Eventuella valärenden
  – Ev enkla frågor
  – Ev interpellationer
  – Ev frågor och svar