Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

I Barometern Emmaboda 8 november fick Ann-Marie Fagerström (S) kritik för att inte arbeta för invånarnas bästa.
– Jag sätter demokratin i första rummet. Det är just därför jag engagerar mig. Jag är glad för det förtroende som vi socialdemokrater har fått i de senaste valen.

Mot bakgrund av hur S-gruppen agerade vid behandlingen av en av våra motioner undrar vi hur det står till med demokratin. ”Demokrati” låter vackert, men minoriteten måste kunna kräva att majoriteten lyssnar på deras argument. Det måste finnas en dialog och en vilja att ompröva tidigare beslut. 

Det allvarliga är inte om det skulle bli ett nej till vår motion. Nu senast blev det återremiss med 17 – 19. Nu gäller det i stället vad vi måste kunna kräva av ett underlag till beslut. Sammanhanget är som följer:

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar ska finnas på kommunens hemsida före varje möte.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

I motionen ger vi exempel på hur det skulle kunna göras genom en länk på vår egen hemsida. Exemplet är hämtat från KF 2015-12-14. Vi har utgått från en punktlista där ärendenas bilagor förtecknas med underrubriker.

På kommunfullmäktige 30 oktober stod (S) fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att ”se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar.” Det verkar ju positivt, men en  tjänsteskrivelse, som är undertecknad av tre chefer och som ligger till grund för motionens behandling, visar att det är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

För att förstå varför, måste man läsa tjänsteskrivelsen. Den är så helt uppåt väggarna att den inte går att försvara. Cheferna har missuppfattat vad motionen handlar om.
Klicka här för länk till tjänsteskrivelsen. Vi går igenom den stycke för stycke.

I Centerpartiet utgår vi ifrån att kommunstyrelsen ordförande, Ann-Marie Fagerström, inte har satt sig in i ärendet utan bara blint litat på sina tjänstemän. Synpunkterna på tjänstemännens beredning kan inte ha kommit som någon överraskning eftersom de tidigare har framförts i kommunstyrelsen. Trots ajournering före beslut stod hela S-gruppen fast vid sitt tidigare förslag. Beslutet blev återremiss enligt följande:

att återremittera ärendet med motiveringen:
– att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut.

För återremiss röstade C, M, K,L, Mp
Klicka här för länk till KF-protokollet.
Voteringprotokollet finns där på sista sidan.

Barometern Emmaboda 2017-11-01:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)