Kommunfullmäktige 2017-12-18, Handlingar

PLATS OCH TID  Kommunhuset Lövsalen Järnvägsgatan 28, 2017-12-18, kl. 16:30

I. Upprop
II. Sammanträdets laga tillkomst
III. Val av justerare. Justeringen kommer att ske på kommunledningskontoret 2017-12-22 kl. 08:00

0.0 Kommunfullmäktige kungörelse 2017-12-18
0.0 Kommunfullmäktige protokollsförslag 2017-12-18

ÄRENDEN
1 Besvarande av Medborgarförslag – Flytta Boda glasbruks bibliotek
1.2 TFN 2017-10-11 § 70 Medborgarförslag – Flytta snarats Boda Glasbruks bibliotek
1.3 BIN 2017-10-12 § 105 Medborgarförslag_flytta snarast Boda Glasbruks bibliotek
1.4 KF 2017-06-12 § 67 Bevarande av Medborgarförsl. Flytta boda Bibliotek
1.5 KS_2016_418-Medborgarförslag Ny prövning av ett bibliotek i Boda Glasbruk
1.6 KS_2016_159-Medborgarförslag_ flytta Bodas bibliotek
2 Besvarande av Medborgarförslag – flytta planerade parkeringsplatser på Långgatan Gula magasinet
2.1 TFN 2017-10-11 § 71 Medborgarförslag – Flytta planerade parkeringspl Långg Gula magasinet
2.2 KS_2017_108-Medborgarf Flytta planerade parkeringsp Långg Gula Magasinet
2.3 E-post Brf Näktergalen VB_ Parkering grusplan Långgatan
2.4 Parkering grusplan Långgatan
3 Besvarande av Medborgarförslag – Förbud för genomfart för tung trafik Norra Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen från infart Lindåskorsningen/väg 120 till väg 28
3.1 KS_2017_187-Medborgarf förbjud tung trafik Lindås Lindåskors_ Väg 120-väg 28
3.2 TFN 2017-10-11§ 72 Medborgarf – Förbud tung trafik N Lindåsg. Rasslebygdsväg infart Lindåskorsn v120 – v 28
4 Besvarande av Motion – skoldaghem i Emmaboda kommun
4.1 KS_2017_70-Motion Skoldaghem i Emmaboda
4.2 BIN 2017-09-14 § 88 Remiss-Motion Skoldaghem i Emmaboda kommun
4.3 Tjänsteskrivelse – Skoldaghem i Emmaboda
5 Remissvar Bildningsnämnden – Ej revidera Författningssamling och styrande dokument 2017
5.1 BIN 2017-10-12 § 111 Remiss översyn av författningssaml. och styrande dok
5.2 Tjänsteskrivelse – översyn författningssaml och styr dok
6 Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel
6.1 Avgifter för kommunens arbete enligt AL TL och lagen om recepfria läkemedel III
6.2 Avgifter Emmaboda 2018 II för AL, TL och lagen om receptfria lakemedel
6.3 SN 2017-09-21 § 118 Avgifter Alkhol- och Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel
7 Socialförvaltningens avgifter 2018
7.1 Förslag till nya avgifter 2018
7.2 SN 2017-10-18 § 128 Socialförvaltningens avgifter 2018
8 Delårsrapport 2017 – Regionförbundet Kalmar län
8.1 Delårsrapport2017
8.2 Granskning med utlåtande avseende delårsrapport 2017
8.3 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2017
8.4 Protokollsutdrag
9 Årlig utbetalning av partistöd 2018
9.1 Regler för kommunal partistöd i Emmaboda
10 Antal ledamöter och ersättare inom den politiska organisationen
11 E-postadress för politiker
11.1 tjänsteskrivelse e-postadress
12 Återkoppling Förvärv Mikaelsgården
13 Meddelande – beslut KF 2017-06-12 att GC plan ej färdig utan kommer under första kvartalet 2018
14 Medfinansiering av projekt AB Glasriket
14.1 Medfinansiering Glasriket på tillväxt 171122
15 Elektronisk signering för interna och externa handlingar i Emmaboda kommun
15.1 tjänsteskrivelse Digital signering
16 Inkomna Medborgarförslag och Motioner
16.1 KS_2017_532-Medborgarförslag Att höja Hembygdsgården (Bököns) bidrag med 5 000_- _ år
17 Anmälningsärenden
17.1 KS_2017_11-Avsägelse från Stig Skruvik som led i Gustav o Olof Peterssons Stiftelse
17.2 KS_2017_11-Ny ersättare för ledamot i KF Göte Svensson (S)
17.3 KS_2017_11-Ny ersättare för ledamot i KF Sven Gustavsson (MP)
17.4 KS_2017_11-Protokoll från Länsstyrelsen avgående ledamot i KF Mikale Eljans
17.5 KS_2017_11-Protokoll från Länsstyrelsen ny ersättare i KF Gunilla Gerkman
17.6 KS_2017_11-Protokoll från Länsstyrelsen ny ledamot i KF Anja Karlsson Granlund
18 Eventuella Valärenden

– Ev enkla frågor
– Ev interpellationer
– Ev frågor och svar