Kommunfullmäktige 2018-02-26, Handlingar

PLATS OCH TID Emmaboda Folkets Hus 2018-02-26, kl 18:00
I. Upprop
II. Sammanträdets laga tillkomst
III. Val av justerare. Justeringen kommer att ske på kommunledningskontoret

0.0 Kommunfullmäktige Kungörelse 2018-02-26
0.0 Kommunfullmäktige protokollsförslag 2018-02-26

ÄRENDEN
1 Återkoppling-Förslag till Gång- och cykelplan 2017-2023
1.1 Förslag-Gång- och Cykelplan 2017-2023
1.2 KF 2017-12-18 protokollsutdrag § 154
2 Underhåll och belysning vid cykelväg festivalområdet
2.1 Medborgarförslag Underhåll och belysning vid cykelväg festivalområdet
2.2 TFN 2017-10-11protokollsutdrag § 73 Medborgarförslag – Underhåll och belysning vid cykelväg festivalområdet
2.3 § 80-82 TFN Emmaboda_Lindas
2.4  80-82 TFN Langasjo
2.5  80-82 TFN Oversiktskarta Cykel
2.6  80-82 TFN Vissefjarda
2.7  80-82 TFN Broakulla-Johanfors
2.8  80-82 TFN Gang o cykelvagar Emmaboda Lindas 2017
2.9  80-82 TFN Gang- och cykelplan 2017-2023 20171204 – Kopia
3 Besvarande av Motion – Bygg gång och cykelväg del av väg 1013 Broakulla- Algutsboda
3.1 Motion Bygg gång och cykelväg del av väg 1013 Broakulla- Algutsboda
3.2 TFN 2017-12-13 Motion – bygg gång- och cykelväg utmed del av väg 1013 Broakulla – Algutsboda protokollsutdrag §80
3.3 Karta Emmaboda_Lindas
3.4 Karta Langasjo
3.5 Oversiktskarta Cykel
3.6 Karta Vissefjarda(1)
3.7 Karta Broakulla-Johanfors(1)
3.8 Karta Gang o cykelvagar Emmaboda Lindas 2017(1)
3.10 Gang- och cykelplan 2017-2023 20171204
4 Besvarande av Motion – Förskottera kostnaden för gång och cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås
4.1 Förskottera kostnaden för gång och cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås
4.2 TFN 2017-12-13 Motion – förskottera kostnader för gång- och cykelväg mellan vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås § 81
5 Besvarande av Motion – Plan för gång- och cykelvägar
5.1 Motion Plan för gång- och cykelvägar
5.2 TFN 2017-12-13 protokollsutdrag par 82 Motion – plan for gang- och cykelvagar
6 Medborgarförslag Kvällis regler är absurda
7 Motion – hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan
7.1 Motion – hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan
7.2 TFN 2017-10-11 protokollsutdrag 74 Motion – Att hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan
7.3 BIN § 124 Remiss – Motion att hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan
8 Timtaxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 2018
8.1 BMN protokollsutdrag 2017-10-16 § 91 timtaxa 2018
9 Taxa för brandskyddskontroll 2018 REET 10 Indexreglerade taxor hos Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2018
9.1 Taxa för brandskyddskontroll 2018 REET
10 Indexreglerade taxor hos Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2018
10.1 INDEXREGLERADE TAXOR HOS RFET 2018
11 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018
11.1 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018
11.2 KF 2017-12-18 protokollsutdrag § 151
12 SN 2017-11-24 § 145 Uppdatering – Emmaboda kommuns socialtjänstplan
12.1 SN 2017-11-24 § 145 Uppdatering – Emmaboda kommuns socialtjänstplan
12.2 Socialtjänstplan i Emmaboda kommun
13 Motion Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige på kommunens hemsida
13.1 Motion Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige på kommunens hemsida
13.2 KF 2017-10-30 protokollsutdrag § 122
13.3 Tjänsteskrivelse Publicering av handlingar till kommunfullmäktige på kommunens hemsida
14 Rapport strategi utveckling av östra industriområdet
14.1 Rapport Östra Industriområdet
14.2 Bilaga 1 Skutaryd Beslut_Anslutningar (003)
14.3 Bilaga 2 Skutaryd_Karta
14.4 Bilaga 3 Östra industriomr med täkt etc
15 Emmaboda kommuns fortsatta boendeansvar för de asylsökande ensamkommande barn/ungdomar som blivit anvisade till Emmaboda kommun och som hunnit fylla 18 år (utan åldersuppskrivning)
15.1 SN 2017-12-20 § 156 Fortsatt boende ansvar för asylsökande ensamkommande barn-ungdomar
15.2 KS_2017_186-KS 2017-04-25 protokollsutdrag § 75
16 Handlingsplan för heltid som norm
16.1 Tjänsteskrivelse-Handlingsplan för heltid som norm
16.2 Handlingsplan_emmaboda 2017-08-11
17 Budget 2018
17.1 Tjänsteskrivelse svar på sn-skrivelse 2
17.2 SN 2017-12-20 § 158 Budget 2018
18 Anslutning till regional jämställdhetsstrategi
18.1 Strategi Ett jämställt Kalmar län
18.2 Tjänsteskrivelse-Anslutning till regional jämställdhetsstrategi
19 Inkomna Medborgarförslag och Motioner
19.1 Medborgarförslag – makulera tidigare medborgarförslag om lekplats i Broakulla
19.2 Medborgarförslag – Förlägg lekplatsen i Broakulla nära bebyggelse
19.3 Medborgarförslag Busskort åt ungdomarna på högstadiet från Lindås
19.4 Motion Bygg en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark
20 Anmälningsärenden
21 Eventuella Valärenden
22 Interpellationer
22.1 Interpellation På vilket sätt arbetar Emmaboda kommun med Förebyggande av och behandling vid undernäring
22.2 Interpellation – Personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS