Närodlad politik för att utveckla hela Emmaboda Kommun

För att driva en kommun framåt krävs det visioner och ansvarstagande. Vi arbetar för en närodlad politik som ser till hela kommunen. Centerpartiet i Emmaboda kommun vill utveckla hela kommunen till en grönare kommun där det blir bättre att bo och leva.

 

En ekonomi i balans

För att kunna satsa framåt så krävs en ekonomi i balans. Kommunen måste varje år göra ett litet överskott, för att kunna finansiera de nödvändiga och önskvärda projekt som kan driva utvecklingen i kommunen framåt.

De sista åren har kommunen lånat till investeringar (ökat lånen med ca 70 miljoner de senaste åren), pengar som vi, våra barn och våra barnbarn kommer tvingas betala ränta och amorteringar på. Det begränsar möjligheten att avsätta pengar till vård och skola. Så här kan det inte få fortsätta.

Centerpartiet i Emmaboda Kommun vill att kommunen prioriterar om i verksamheterna, samt skapar sådana ekonomiska resultat att vi kan finansiera våra investeringar/projekt själva. Lånekarusellen måste hejdas.

Vi vill genom omprioriteringar, konkurrensutsättning och effektivisering frigöra resurser för att satsa på äldreomsorgen och skolan. Vi ser också det behov som finns vad gäller både nyinvesteringar och renoveringar av byggnader. Vi ser också ett behov av att ifrågasätta alla nya investeringsprojekt: Är det kärnverksamhet och/eller gynnar det kommunens utveckling? Enklare uttryckt: Är det värt pengarna? Samtidigt är det så att Emmaboda kommun har behov av framtidsinvesteringar för att ta vara på läget i sydost – detta måste prioriteras kommande fyra år.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill att:

 • Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning och prioritera kärnverksamheterna.
 • Kommunen ska finansiera sina investeringar med egna medel.
 • Kommunen ser över sitt innehav av oanvända byggnader, som idag bara kostar pengar.
 • Kommunen utökar befintliga samarbeten och finner nya samarbeten med grannkommunerna för att få en effektivare verksamhet.

Utvecklingskraft och möjligheter

Vi vill att Emmaboda kommun ska vara en välkomnande kommun för boende, inflyttare och företagare. Vi ska visa framtidstro och utveckling. Landsbygden i kommunen är en utvecklingsresurs som också kan ges bättre utvecklingsmöjligheter. Det behövs t ex bättre service, kollektivtrafik och tillgång till bredband men också insatser för att minska förekomsten av vildsvin.

Kommunen ska vara en serviceorganisation som hjälper och öppnar för olika idéer, inte en konkurrent till näringslivet. Kommunen ska utföra tjänster och uppdrag som allmänheten och företagare inte har resurser, kunskaper eller rättigheter till. Det banar vägen för fler arbetstillfällen och med det också ökade skatteintäkter, vilket är vad god vård och omsorg baseras på.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill:

 • Konkurrensutsätta teknisk och service verksamhet.
 • Planera och presentera industritomter och verksamhetslokaler i Emmaboda kommun.
 • Bygga ut bredband i hela kommunen.
 • Gynna närproducerat och närodlat.
 • Arbeta för snabb handläggning och rådgivning för medborgare och företag.
 • Bygga ut lärlingsutbildningarna.
 • Samverka med lokala företag där det finns möjlighet.
 • Underlätta sjönära byggande genom kommunens planarbete.

Trafik och samhällsmiljö

Vi vill skapa bra trafikmiljö och utemiljö i hela Emmaboda kommun. Särskilt vill vi satsa på järnvägsområdet. Vi strävar efter att göra Emmaboda kommun attraktiv genom att förbättra och utveckla kommunikationen både inom och mellan tätorter.

Alla som bor i eller besöker Emmaboda kommun ska känna att vår kommun är trygg, tillgänglig, grön, öppen och attraktiv att bo kvar i eller flytta till.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill att:

 • Cykelvägar byggs ut på alla orter och steg för steg mellan orter.
 • Det är bra kvalitet på enskilda vägar.
 • Närtrafiken utvecklas så att den också kan användas till mindre orter.
 • Det skapas och utvecklas ett välkomnande stationsområde och järnvägsområde i Emmaboda och Vissefjärda.
 • Det används mer ekologiskt och närproducerat i kommunens skolor och äldreboende – med sikte mot 100 procent.
 • Kommunen tillsammans med ungdomar och näringsliv ger förutsättningar för och stöd till motorintresserade och utvecklar Emmaboda som motorkommun.
 • Möjligheten att använda färdtjänsten också till Växjö och Karlskrona återinförs.

En skola för kunskap och utveckling

För Centerpartiet är det viktigt att utveckla skolan i kommunen så att kunskapsresultaten höjs och barn och ungdomar når uppsatta mål och känner sig trygga i skolan. Vi anser det viktigt med skolor i hela kommunen och vill säkerställa att de kan utvecklas. Vi vill att det ska finnas möjlighet att kunna välja en skola som kan möta barns behov och individuellt få den kunskap och trygghet som de behöver. En nyckel till framgång är lugn och arbetsro, det är ett gemensamt ansvar för skolan och föräldrarna. Det är också av stor betydelse att vårda och säkra de mindre förskolorna runt om i kommunen. Vi vill satsa på tidigare insatser och att varje elev blir mött där den står och får utmaningar att utvecklas. Vi tror det är viktigt att satsa på fortbildning av lärare och ge dem möjlighet att utvecklas i sin roll.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill att:

 • Det skapas möjlighet att utveckla Montessoriverksamhet  – gärna i kommunal regi.
 • Kommunen använder utbildade IT-pedagoger.
 • Stödet för att uppnå målen för godkända betyg förstärks och sätts in så tidigt som möjligt.
 • Renovering av biblioteket i Emmaboda görs anpassat efter ekonomi och miljö.
 • Det tas initiativ för mer samspel mellan barn och pensionärer kanske i form av fadderverksamhet.
 • Skolan tar ett ansvar för att förebygga mobbning och kränkningar genom sociala medier.

Giftfritt och hundra procent förnybart

Vi är beroende av miljön som vi bor i, vistas i och jobbar i. Ingen vill få i sig gifter och ingen vill att ens barn får i sig gifter. Vi vill inte ha översvämningar efter onaturligt kraftiga skyfall och vi vill inte att jordbruksgrödor och skog torkar bort efter extrema torrperioder.

Vi i Emmaboda Kommun kan inte påverka allt  som sker omkring oss, men vi kan ta vår del av ansvaret för att få en bättre miljö och minskad klimatpåverkan.

Giftfri vardag

Alla barn ska kunna tugga tryggt på sina leksaker utan att få i sig hormonstörande gifter! Miljögifterna drabbar främst barn och ungdomar, de som växer. Vi ska därför veta att det i t ex leksakerna på förskolorna inte finns några gifter. Vi ska därför veta att det inte är gifter i byggmaterialen på förskolorna och skolorna. Det vet vi tyvärr väldigt lite om idag!

För att ge våra barn och unga en friskare framtid så vill vi i Centerpartiet i Emmaboda Kommun att:

 • Kommunen omgående kartlägger vad det finns för gifter i lokalerna på förskolor och skolor (byggmaterial, leksaker mm).
 • Kommunen omgående påbörjar arbetet med att göra förskolor och skolor till giftfria miljöer.
 • Kommunen på sikt går igenom samtliga lokaler och verksamheter för att gör dem giftfria.
 • Kommunen ser över sina inköpsrutiner, för att se till att giftiga produkter ej köps in (material, byggupphandlingar mm).

Klimat

Centerpartiet i Emmaboda Kommun vill jobba för att kommunens verksamheter är klimatneutrala till år 2030. För att nå dit kommer det att krävas hårt arbete, en del investeringar, men framför allt en vilja av att komma dit.

Sverige är ett föredöme i världen när det gäller att visa på att miljösatsningar och ekonomisk tillväxt går hand i hand. Vi är övertygade om att detsamma gäller för Emmaboda Kommun. Förutom att grön energiproduktion skapar jobb lokalt, så ger minskade utsläpp en bättre hälsa och renare miljö.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill att:

 • Kommunen har en fossilbränslefri bilpark till år 2020.
 • Det byggs vattenkraftverk i Johansfors/Broakulla.
 • Det sker en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet, med målet att bygga om värmeverk till kraftvärmeverk.
 • Kommunen har tydliga klimat- och miljökrav vid upphandlingar, särskilt vid upphandling av mat.
 • Det görs en satsning på att energieffektivisera kommunens byggnader.
 • Ett tankställe för biogas skapas.
 • Möjligheten till biogasproduktion i anslutning till reningsverket i Emmaboda utreds.
 • Mängden solceller på kommunens byggnader ökar.
 • Möjligheten till gratis resor för skolungdomar på tåget Vissefjärda < – > Emmaboda utreds.

Äldreomsorg med god kvalitet

Emmaboda har en äldreomsorg som är av relativt god kvalitet och som får godkänt av dem som använder den. Det är bra! Men det finns växande bekymmer med att trycket på personalen är högt och kommunen har en växande andel äldre. Vi anser att en tydlig satsning på personal behöver göras i äldreomsorgen för att säkerställa god kvalitet.

Idag saknar kommunens äldre möjligheten att välja vem som ska komma och utföra hemtjänst, det är inte ok. För Centerpartiet är människors rätt till självbestämmande viktigt och därför behöver LOV införas i Emmaboda kommun. För att underlätta åldrandet behöver också trygghetsboende utvecklas i kommunen.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill att:

 • Det utvecklas en bättre kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen.
 • Det satsas på tillräckligt med personal inom omsorgen.
 • Kommunen arbetar för att avskaffa delade turer.
 • Det införs LOV för att öka de äldres självbestämmande och valfrihet.
 • Det skapas möjlighet till trygghetsboende i hela kommunen.
 • Det satsas på att bygga lägenheter med hög tillgänglighet som man kan bo i hela livet.

Hela kommunen kan utvecklas

Centerpartiet i Emmaboda kommun ser möjligheterna och behovet att utveckla hela kommunen! Vi vill de kommande åren göra satsningar för att öka möjligheterna till utveckling.

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill:

I Vissefjärda satsa på
att bygga bostäder.
att bygga trygghetsboende.
att bygga ut cykelvägarna.
att ställa i ordning järnvägsområdet – Verda tomten.

I Algutsboda-området satsa på
att renovera förskolan i Broakulla.
att skapa husbilsparkering på Eriksmåla rastplats.
att utveckla samhällsmiljön i Boda Glasbruk.
att säkerställa Kristallmuseet.
att bygga ut cykelvägar.

I Långasjö satsa på
att nya bostäder byggs.
att renovera skolan.
att bygga ut cykelvägar.

I Emmaboda – Lindås satsa på
att järnvägsområdet utvecklas till en god samhällsmiljö.
att utveckla centrum.
att bygga bostäder.
att skapa en samlad förskolemiljö på skolområdet.
att bygga ut cykelvägar.