Pendlarbidrag – valets lotteri

Barometern 2016-01-09

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Under 2016 kommer Emmaboda kommun att fortsätta att betala ut pendlarbidrag med 200 kronor i månaden till den som reser till arbete i annan kommun. På Barometerns ledarsida lördag 9 januari uppmärksammar Martin Tunström kommunens beslut och kommer fram till att det sannolikt är lagstridigt.

Pendlarbidraget knäcker inte kommunens ekonomi, menar Tunström, men ser det som ett exempel på hur kommuner genomför beslut trots att de sannolikt strider mot lagen. Så länge ingen överklagar är det inte olagligt, resoneras det. Det underminerar långsiktigt tilltron till den offentliga maktutövningen.

13 september 2014, dagen före valdagen, aviserade socialdemokraterna sin avsikt att subventionera arbetspendlares resor. Pendlarbidraget fanns sedan med i deras budgetförslag inför 2015 och de lyckades genomföra det i kraft av sin majoritet.

Inför 2016 var läget oförändrat, d v s majoriteten hade föresatt sig att fortsätta dela ut pendlarbidrag med 200 kronor i månaden till dem som pendlar kollektivt och är skrivna i kommunen.

När kommunstyrelsen beslutade om sin detaljbudget för 2016 yrkade Bo Sunesson (C) att pendlarbidraget skulle tas bort för att i stället användas till andra aktiviteter inom kommunstyrelsens detaljbudget. Förslaget röstades ner och kommunstyrelsen fastställde sin detaljbudget enligt den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Göran Eriksson (C), Bo Sunesson (C) och Berthold Andersson (M) reserverade sig mot beslutet.

Varför vill inte (C) och(M) dela ut pendlarbidrag? Det beror inte enbart på att beslutet är tvivelaktigt mot bakgrund av vad kommunallagen säger om särbehandling av kommunmedlemmar utan saklig grund. Ett minst lika tungt skäl är att kostnaden (240 000 kr i årsbudgeten) saknar effekt bortsett från en gynnsam inverkan på socialdemokraternas valresultat.

Antag att bidraget har tillkommit för att gynna ett mer klimatvänligt resande. Kommer då 200 kronor i månaden att vara den faktor som styr och gör skillnad? Nej, det är troligare att faktorer som arbetstider, avstånd mellan hem och tågstation och avstånd mellan arbetsplats och tågstation är det som avgör om man väljer tåg eller bil. Det blir något av ett lotteri – vissa gynnas, andra har otur. De som reser med tåg skulle ha gjort det även utan bidraget, eftersom det passar så bra för dem att ta tåget.

Antag att bidraget har tillkommit för att få arbetspendlarna att bo kvar i Emmaboda kommun i stället för att flytta till den kommun där de har sitt arbete. Kommer då 200 kronor i månaden att göra skillnad? Nej, inte för de allra flesta. För dem som bedriver eftergymnasiala studier skulle det däremot vara meningsfullt, men i så fall borde pendlarbidraget vara riktat just mot dem. Det som nu gäller är ett slöseri med skattemedel. Pengarna borde kunna användas bättre! Det var så Bo Sunesson ville ha det med sitt förslag i kommunstyrelsen.

2016-02-02
Göran Andersson (C), Algutsboö