Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Vår motion från den 25 juni 2015 kom upp till behandling i kommunfullmäktige den 11 april 2016.
Sammanfattning av ärendet (ur kommunfullmäktiges protokoll):
” En motion har inkommit 2015-06-26 med yrkandet:
att Emmaboda kommun omgående påbörjar arbetet med att ställa iordning en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå. Rastplatsen i Eriksmåla har återigen skjutits på framtiden och detta är inte okej. Det är enligt motionen obegripligt att kommunen inte utnyttjar läget vid korsningen mellan riksväg 25 och 28.”
För motionen i sin helhet, se nedan.

I kommunfullmäktige 11 april 2016 yrkade Johan Jonsson (C) återremiss.
Kommunfullmäktiges beslut blev återremiss med Johan Jonssons motivering:
”att Emmaboda kommun svarar för anläggningskostnaden 700 000 kr enligt
planering (skiss 1, bo Tallhage, 2010-06-16)
att uppdra åt Teknik- och fritidsnämnden att förhandla fram ett
nyttjanderättsavtal för det berörda markområdet
att uppdra åt Teknik- och fritidsnämnden att förhandla fram ett driftavtal
att resultatet av förhandlingarna redovisas till kommunstyrelsen senast oktober
2016.”

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11,
Besvarande av motion – Rastplats i Eriksmåla med turistbyrå:

Klicka för protokollet i sin helhet

Klicka för protokollet i sin helhet

 

Motion: Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Barometern lördag 27 juni 2015

Barometern lördag 27 juni 2015

Klicka för större text

Rastplats i Eriksmåla har åter skjutits på framtiden. Detta trots att det har tagits beslut på att en rastplats ska iordningställas. (Kommunstyrelsen 2012-05-08) Vi anser att det är mer än hög tid att rastplatsen blir verklighet.

Oavsett vilka anledningar som Emmaboda Kommun anger som skäl, så är det inte okej att skjuta projektet på framtiden. Att kommunen inte utnyttjar det läge (korsningen Rv25 och Rv 28) som finns i Eriksmåla bättre är helt obegripligt. I Eriksmåla finns t ex en ypperlig chans att, på en fungerande rastplats och uppställningsplats för husbilar, informera mängder av annars bara genomåkande turister om allt som vi i kommunen har att erbjuda.

Vi anser att Emmaboda Kommun omgående ska påbörja arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå. Om arbetet påbörjas nu, så finns alla chanser att rastplatsen ska kunna vara klar till våren/sommaren 2016 (denna sommar är redan förlorad). Arbetet måste ske i samarbete och samförstånd med de berörda markägarna och näringsidkarna i Eriksmåla.

Vi yrkar med hänvisning till ovan:
– Att Emmaboda Kommun omgående påbörjar arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
den 25 juni 2015
Johan Jonsson