Motion: Säkrare cykel- och gångtrafik mellan Emmaboda och Lindås

Motion till Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun

På väg 120 mellan Emmaboda och Lindås har biltrafiken blivit mycket säkrare sedan nya körfält och spärrområden har målats.
För de oskyddade trafikanterna har det blivit tvärtom, mycket mindre plats för gående och cyklister.

viadukt_väg 120-2

 

(Större bild – klicka på bilden)

 

 

 

 

 

Körbanan under bron vid Emmaboda Hämtmöbler är endast 315 cm bred och det är 30 cm mellan kantlinje och asfaltkant. På detta utrymme får inte en buss eller lastbil och en cyklist plats. Hastigheten är på denna sträcka 70 km och det är ofta tät trafik.

De som bor söder om järnvägen i Emmaboda och cyklar just på denna vägsträcka till sina arbetsplatser i Lindås och utsätter sig dagligen för stor fara.

Centerpartiet fullmäktigegrupp föreslår
att kommunfullmäktige ger Vägverket i uppdrag att snarast bygga en gång – och
cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och ITT Flygt i Lindås.

När detta är klart kan man färdas på ett miljömässigt och säkert sätt även mellan södra Emmaboda och Lindås.

Emmaboda 2008-09-23

Rune Magnusson

Klicka på länken för att läsa protokollet från kommunfullmäktiges behandling av motionen 2009-02-02: 2009-02-02_KF_Motion_cykel-gangvag

Kommunfullmäktiges beslut:
”att med anledning av teknik- och fritidsnämndens ambitioner och skrivelse till Vägverket anse motionen besvarad.”


2010-03-29_KF_p27

Rune Magnusson (c) ställer följande frågor:
Hur långt har det gått i planeringen och arbetet med Gång- och cykelväg mellan Emmaboda och Lindås?

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Per Sigvardsson (s) lämnar följande svar:
Idag finns inga ekonomiska förutsättningar att tillskapa en Gång- och cykelväg mellan Emmaboda och Lindås som går söder om länsväg 120. Teknik- och fritidsnämnden har beviljats bidrag från Vägverket med 220 000 kronor för att tillskapa en gång- och cykelväg norr om och längs med järnvägen och förbi Emmaboda bad- och träningscenter. Det är denna gång- och cykelväg som kommer att tillskapas. Vägverket ger inte bidraget till någon annan sträckning. Detta innebär inte att det andra förslaget läggs ned men idag finns inte ekonomin för det.