Ta fram en plan för gång- och cykelvägar

Ett medborgarförslag om sänkt fart genom Kimbramåla återremitterades från kommunfullmäktige den 13 februari. Teknik- och fritidsnämnden hade föreslagit avslag.

Kommunstyrelsen har den 23 maj föreslagit att hastigheten ska sänkas från 70 till 60 kilometer i timmen. Teknik- och fritidsnämnden hade motiverat sitt förslag om avslag på medborgarförslaget genom att hänvisa till en hastighetsmätning och med att en gång- och cykelväg redan skulle vara planerad.

Johan Jonsson (C) påpekade att inga pengar finns budgeterade för gång- och cykelväg i Kimbramåla. Johan ställde sig bakom förslaget om hastighetssänkning och yrkade i ett tilläggsförslag att teknik- och fritidsnämnden före budgetarbetet inför 2018 ska komma med en plan med turordning för byggandet av gång- och cykelvägar.

Barometern Emmaboda 2017-05-26:


Rune Magnusson (C) yrkar i motionen Plan för gång- och cykelvägar, den 20 mars 2017:

att det bildas en grupp med uppgift att ta fram förslag till plan för gång- och cykelvägar.
att gruppen rangordnar de olika projekten efter att ha bedömt trafikflöde, hastigheter, tung trafik, utrymme på vägen, antal oskyddade trafikanter och kostnader för byggnation.
att planen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.