Trähus en miljösmart lösning

Kvarteret Limnologen, Växjö

2018-03-08 Motion till kommunfullmäktige 
Det var i oktober 2012 som Centerpartiets motion om bostadsbyggande röstades ner av (S) och besvarades med att ”frågan om konkreta planer på nybyggnationer i attraktiva lägen och hur dessa ska finansieras hanteras inom projektet Emmaboda – din framtid.”

Vi välkomnar att det nu planeras för 100 nya lägenheter, fördelade på alla orter i kommunen. För miljöns skull vill vi ha trähus.

Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Växande skog binder koldioxid och genom att uppföra hus i trä får vi en mångårig fördröjning av koldioxidutsläppen till atmosfären.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme. Som stomme har trä en tydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong.

Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader.

Skogen och träindustrin är viktig för hela landet, för regionen och för Emmaboda kommun.

Vi yrkar att EBA får i uppdrag att vid upphandling och prospektering av nya hus undersöka möjligheten att bygga med trä istället för med andra material.

Emmaboda 8 mars 2018
Rune Magnusson (C)          Bo Sunesson (C)

Barometern 2018-03-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)