Vad har hänt med medborgarlöftet?

Till kommunstyrelsen i Emmaboda kommun c/o ordförande Ann-Marie Fagerström

Lördag 4 augusti 2018 presenterade Barometern läget i Hermanstorp med en stort uppslagen artikel: ”Vi är rädda att det blir gängkrig här”. Vansinnesfärder med drogpåverkade förare har blivit vanliga. Den 12 juli blev en man skottskadad. Nu befarar invånarna i trakten att våldet ska trappas upp.

Bland de boende i Hermanstorp finns oro och besvikelse, som sprider sig också till boende ett par mil runt i byarna. Det pågår en vansinnig trafik med oregistrerade bilar som ofta ligger havererade i vägkanterna. Omkring Hermanstorp finns många barn i skolåldern. De kunde tidigare cykla ensamma utan risk att bli påkörda. Nu måste deras cyklar hållas inlåsta.

I september 2017 beslutade bygg- och miljönämnden att ägaren till tomten i vägskälet mot vite skulle rensa upp och transportera bort allt farligt avfall. Bilarna blev kvar. I april fick fastighetsägaren rätt i miljödomstolen. Brister i miljökontorets formella hantering ledde till att fastighetsägaren slapp betala.

Situationen i Hermanstorp har efter hand blivit alltmer akut. Det är ett synnerligen allvarligt läge som kräver åtgärder från kommunens sida.

Kommunstyrelsen har det övergripande samhällsansvaret i kommunen. Kan inte bygg- och miljönämnden och dess tjänstemän klara situationen måste kommunstyrelsen ta över. Klarar man det inte med de resurser som finns på kommunnivå måste man skaffa extern hjälp. Samarbetsavtal (Medborgarlöfte) med den lokala polisen finns, men när den inte klarar sin del måste man gå vidare till riksdagen och kräva förändringar i lagarna så att de som har ansvar på det lokala planet får befogenhet att vidtaga åtgärder.

Kommunfullmäktige beslutade om samverkan mellan lokalpolisområde Nybro-Emmaboda och Emmaboda kommun, KF 2016-12-12 § 121, Samverkansöverenskommelse /medborgarlöfte.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Vid detta tillfälle bifölls vårt tilläggsförslag:
”att samverkansöverenskommelse/medborgarlöfte mellan Lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun följs upp kvartalsvis och att den utvärderas vid utgången av 2017. För denna uppföljning och rapportering till Kommunstyrelsen ansvarar säkerhetssamordnaren.”

Vi har via kommunens diarium efterlyst utvärdering och kvartalsvis uppföljning av medborgarlöftet från 2016-12-12. Det finns inget tillgängligt svar.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi att kommunstyrelsens ordförande sammankallar styrelsen för extra möte för diskussion och genomgång av vad som kan göras för att öka tryggheten.

6 augusti 2018

Centerpartiet i Emmaboda kommun
Johan Jonsson, Lennart Gustavsson, Göran Andersson, Jenny Rydberg, Ingrid Jensen, Bo Sunesson, Rune Magnusson

Barometern 2018-08-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)