Val 2022

Vi är stolta över att kunna presentera ett valprogram för kommande mandatperiod där vi lägger fokus på en trygg och stabil utveckling. Ett valprogram där vi ser till hela Emmaboda kommun.

Barnomsorg och skola

Vi vill fortsätta satsa på skolan. Det är viktigt att förskola och skola möter barnen/eleverna på rätt nivå och ger dem möjlighet att utvecklas.
Vi ser behovet av att öka insatserna i tidig skolålder. Missad kunskap är svår och dyr att ta igen. Skolorna behöver förutsättningar för att elever ska kunna gå ut från högstadiet med gymnasiebehörighet. Här kan det finnas behov av att testa både nya och beprövade metoder, exempelvis vissa dagars praktik per vecka i högstadiet och/eller lärlingsprogram på gymnasiet.

Skolorna behöver också uppmärksamma de elever som har särskilt lätt för sig. Att redan
i tidig ålder uppmärksamma dessa barn är viktigt för att de ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi vet att många barn och ungdomar idag mår psykiskt dåligt. Det är därför viktigt att förstärka kommunens skolhälsovård med personal som kan jobba med dessa frågor. Samtidigt är det viktigt att ge barn och unga en chans till meningsfull fritid.

Vi kommer arbeta för:

 • Ett förstärkt stöd för att uppnå godkända betyg, med fokus på yngre elever.
 • att vi ska ha en högre andel behöriga lärare
 • en satsning på specialpedagoger som jobbar med barn och ungdomars välmående.
 • en satsning på både beprövade och ut- veckling av nya undervisningsmetoder, för att alla barn ska lyckas i skolan.
 • fortsatta renoveringar av kommunens förskolor.
 • Utveckling av Vilhelm Mobergsgymnasiet med ett eller flera praktiska program.
 • Utveckling av fritidsgårdarna, i hela kommunen.
 • Utveckling av konceptet idrottsskola.
 • Införandet av mer rörelse/idrott i skolan.

Kultur

Kultur är något man upplever och beroende på betraktaren kan kultur vara olika saker. Konst, ett veteranfordon, musik, skulpturer, böcker – listan kan göras lång. De flesta uppskattar kultur i någon form. Emmaboda kommun lägger mycket pengar på kultur per invånare.

2022 utsågs Emmaboda kommun till årets kulturkommun av fackförbundet Vision. Detta trots att kommunen lägger mindre pengar på kultur nu, jämfört med tidigare år. Det här tycker vi visar vikten av att lägga pengarna på rätt saker.
Vi tycker att pengar ska satsas på barn och ungdomar och vi ser också hur bra det kan bli när vi gör detta i samarbete med de ideella kulturkrafterna.

Vi kommer att arbeta för:

 • En ökat tillgång till kultur för barnen i skolan
 • en fortsatt satsning på Kulturskolan
 • en fortsatt satsning på samarbete med våra duktiga kulturföreningar
 • att vidareutveckla skolbiblioteken till att även innefatta förskolorna. Här ser vi vikten av att stimulera våra ungas intresse för läsning.
 • ett ökat ekonomiskt ansvar från stat och region för The Glass Factory så att verksamheten kan utvecklas på bästa sätt, utan att Emmaboda ökar sitt ekonomiska åtagande för verksamheten.

Omsorg

Kommunens olika grenar inom omsorg omfattar bland annat äldreomsorg och LSS-verksamhet.
Emmabodas äldreomsorg får högt betyd samtidigt som kostnaden är låg jämfört med andra likvärdiga kommuner. Även om kommunens äldreomsorg och dess arbetsmetoder utvecklats över tid är det ingen självklarhet att den för alltid kommer se likadan ut. Vi ser därför vikten av att värna vår nuvarande höga kvalitet samtidigt som den får utvecklas.

Vi ser ett behov av att personalen får möjlighet att i kombination med sitt arbete, kan utvecklas och vidareutbilda sig. Centerpartiet anser också att det är viktigt att all personal får jobba med det den är utbildad till.

Vi kommer att arbeta för:

 • en fortsatt satsning på omsorg och sjukvårdens personal.
 • ett karriärprogram för personalen i omsorg och vård
 • en utveckling av omsorgen, mer nära omsorg/vård och att använda digitalisering som ett hjälpmedel.
 • en utveckling av den psykiatriska vården i kommunen – i samarbete med Regionen.
 • en utveckling av omsorgsprogrammet på gymnasiet.
 • en satsning på renovering av de särskilda boendena/äldreboendena.

Demokrati och digitalisering

Vi kan aldrig ta demokratin för given. Detta har den senaste tiden blivit uppenbart för de flesta. För att värna demokratin är öppenhet en viktig faktor. Medborgarna behöver veta vad politiken tar för beslut – och varför. Inte minst för att kunna utkräva ansvar i valen.
Emmaboda kommun har idag en öppen attityd till politik, medarbetare, näringsliv och medborgare – men allt kan bli bättre. Vi vill därför fortsätta värna och utveckla detta.

Demokrati handlar också om att alla ska ha samma möjligheter att ta del av vad samhället erbjuder. Här är möjligheten att ta sig till de olika platserna en viktig sak att utveckla.

Digitaliseringen av kommunens olika verksamheter är också en viktig pusselbit, både för ökad öppenhet/tillgänglighet men också för ett rationellt arbetssätt.

Vi kommer att arbeta för:

 • att öka kommunens öppenhet gentemot medborgarna. Alla ej sekretessbelagda handlingar inför sammanträden ska publiceras digitalt.
 • en utveckling av närtrafiken i samarbete med Regionen.
 • en utveckling av kommunens e-tjänster.
 • ett ökat användande av digitala hjälpmedel inom t.ex. skola och omsorg.
 • en utveckling av kommunens budget och skuldrådgivning.
 • en utveckling av kommunens säkerhet inom IT.

Näringsliv

Näringslivet är grunden för vårt välstånd. Det är näringslivet som skapar skatteintäkter, som sedan kan användas, till exempel, till vård, skola, omsorg och räddningstjänst.

Näringslivet i Emmaboda kommun går generellt bra. Samtidigt har det en längre tid funnits företag som inte varit helt nöjda med kommunen.
Detta har blivit bättre, men måste fortsatt bli mycket bättre. Kommunen behöver se över allt från bemötande till korrekt handlagda ärenden och handläggnings-tider.

Vi kommer att arbeta för:

 • ett bättre företagsklimat där vi sätter målet att hamna bland topp 3 i Kalmar Län.
 • kortare handläggningstider för olika tillstånd
 • ett bra bemötande från kommunen gentemot företagen – alltid.
 • en utvecklad förståelse för små företag.
 • ett underlättande för företagande i hela kommunen, t.ex att kommunen handlar av lokala företag
 • förbättrad mobiltäckning genom att påverka mobiloperatörerna både vad gäller täckning men även robusthet.


Utveckling, byggnation, infrastruktur och möjligheter.

I Emmaboda kommun finns en framtidstro som vi ska ta vara på. Hela kommunen kan och ska utvecklas. Tillsammans blir vi starka! Kommunen ska stötta civilsamhället och bidra med den utveckling som är möjlig, både juridiskt och ekonomiskt.

Kommunen har ett stort behov av att investera för framtiden. De investeringar som görs måste tydligt gynna kommunens utveckling. Hur mycket som kan renoveras och investeras styrs av hur god ekonomi Emmaboda kommun har över tid.
Med Centerpartiet vid rodret har Emmaboda kommun levererat god ekonomi, åren dessförinnan var den sämre. Detta begränsar möjligheterna till både renoveringar och ny- investeringar. Investeringarna måste göras i den takt som ekonomin tillåter.

Vi kommer att arbeta för:

 • en god ekonomisk hushållning och prioritera kärnverksamheterna i kommunen.
 • ett utökat samarbete med grannkommunerna för att få en effektivare verksamhet där vi har tillgång till skarp och nödvändig kompetens.
 • en genomgång av kommunens verksamheter för att hitta smartare och effektivare arbetssätt. Gärna med digitaliseringen till hjälp.
 • en byggnation av en ny sporthall i anslutning till befintlig sporthall i Emmaboda.
 • att renovering av simhallen sätts igång.
 • en färdigrenovering av högstadiet senast 2025 och en permanent lösning av fritidsgårdens placering senast 2026
 • utveckling av kollektivtrafiken. Detta tillsammans med Regionerna Blekinge, Kalmar och Kronobergs.
 • en utveckling av Emmaboda flygbana med en returbana. Detta i samarbete med delägaren.
 • att påbörja byggande på stationsområdet i Emmaboda 2024-2025
 • att vi ska bebygga och utveckla Verdaområdet i Vissefjärda till grönområde 2024-2025
 • att uppdra åt Emmaboda bostads AB (EBA) att skynda på byggandet av flera hyresrätter i hela kommunen.
 • en byggstart av projekt Mjusjön 2024
 • en planläggning av byggbara tomter även i de mindre orterna.
 • en förädling av EBAs tomt bakom biblioteket till antingen bostäder eller odlingslotter.
 • en minskning av användandet av provisoriska lokaler till förmån för permanenta lösningar.

Miljö

Centerpartiet har i ca 60 år drivit miljöfrågor. Vi är Sveriges enda riktigt miljövänliga parti. Vi tror att Sverige har goda förutsättningar att gå före i många miljöfrågor och att detta inte bara är bra för miljön utan driver utveckling och skapar företag och då också fler jobb.

Vi är vana att ta ansvarsfulla och långsiktiga miljöbeslut, som tar hänsyn inte bara till miljön utan också till de individer som berörs av besluten.

Vi kommer att arbeta för:

 • en ökning av takten i investeringar i solceller för både kommunen och dess bolag.
 • en ökning av laddstolpar i kommunen, tillsammans med näringslivet
 • en utveckling av vattenkraften i Lyckebyån.
 • att kommunkoncernen ska vara en nettoleverantör av el, senast 2030.
 • fler solcellsparker i Emmaboda kommun.
 • Ombyggnad av ett värmeverk till kraftvärmeverk av Emmaboda energi, senast 2030
 • en ökning av andelen närproducerat, ekologiskt och Svenskt i kommunens kök.
 • en fossilbränslefri fordons- och maskinpark hos kommunen senast år 2025.
 • en intensifiering av arbetet för en giftfri miljö genom t.ex. saneringar och sluttäckningar av gamla soptippar.
 • att ta fram en policy för ett mer miljövänligt byggande
 • att vatten- och dricksvatten-försörjningen säkerställs på lång sikt.
 • att säkerställa tillgång av brandvatten med exempelvis brandposter och branddammar i hela kommunen.